Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
59
4
Fotoðraf Çekimi
Green Modu’nda, yalnýzca deklanþöre basarak kolay resimler çekmenin tadýný 
çýkarabilirsiniz.
“Yüz Tanýma AF” ve “Yüz Tanýma AE” etkin hale gelir. Kamerayý kiþinin yüzüne 
doðrulttuðunuz zaman, kamera odaðý ve pozlamayý ayarlayarak yüzü otomatik 
bir þekilde tanýr. 
1
Çekim modunda Green düðmesi’ne 
basýnýz.
Kamera Green Modu’na girer.
Önceki duruma geri dönmek için, 
tekrar Green düðmesi’ne basýnýz.
2
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera odakta iken LCD ekrandaki 
odak çerçevesi yeþil olarak yanar.
3
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Fotoðraf çekilmiþtir.
Temel Modda Fotoðraf Çekimi (Green Modu)
Deklanþör düðmesi
Green düðmesi
36
e_kb449.book  Page 59  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM