Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
61
4
Fotoðraf Çekimi
 (Otomatik Resim modu) ayarýnda, yalnýzca deklanþöre basýlmasýyla kamera, 
dört çekim modu arasýndan en uygun olan modu seçer: - (Normal mod), 
A
(Gece modu), 
q
 (Manzara modu) ve 
 (Portre modu). 
“Yüz Tanýma AF” ve “Yüz Tanýma AE” etkin hale gelir. Kamerayý kiþinin yüzüne 
doðrulttuðunuz zaman, kamera odaðý ve pozlamayý ayarlayarak yüzü otomatik 
bir þekilde tanýr. 
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
2
 (Otomatik Resim modu) seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (2345
kullanýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
4
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera odakta iken LCD ekrandaki odak çerçevesi 
yeþil olarak yanar ve seçilmiþ olan mod simgesi 
LCD ekranýn üst sol tarafýnda belirecektir.
Otomatik Olarak Fotoðraf Çekme 
(Otomatik Resim Modu)
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Otomatik Resim
OK
MENU
Tamam
İptal
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
F2.8
F2.8
F2.8
1/60
1/60
12:00
12:00
12:00
36
1/60
e_kb449.book  Page 61  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM