Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
62
4
Fotoðraf Çekimi
5
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Fotoðraf çekilmiþtir.
Fotoðraf Çekimi 1s.33
• Otomatik Resim modunda, pozlama ±0.0 olarak sabitlenmiþtir. (1
s.106
)
• Kamera, Portre modunu seçtiði zaman, “Yüz Tanýma AF” ve “Yüz Tanýma AE” 
etkin hale gelir. Kamerayý çekimini yapacaðýnýz nesnenin yüzüne 
doðrulttuðunuz zaman, kamera, yüksek kaliteli bir resim çekmek üzere 
odaðý ve pozlamayý ayarlayarak yüzü otomatik bir þekilde tanýmlar. (1s.69)
e_kb449.book  Page 62  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM