Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
63
4
Fotoðraf Çekimi
 (Program modu), 
 (Obtüratör Önceliði modu) ve 
 (Manuel Pozlama modu) 
çeþitli açýklýk ve obtüratör hýzý ayarlarýyla (Pozlama modlarý) resimler çekmenize 
imkan verir. 
  Açýklýk ve Obtüratör Hýzý Efekti
Belli bir nesne için pek çok doðru obtüratör hýzý ve açýklýk kombinasyonu vardýr. 
Farklý kombinasyonlar bir resimde farklý efektler üretir.
Pozlama Modu ve Diðer Fonksiyonlarýn Kullanýlmasý
Program
Uygun pozlama için obtüratör hýzýný ve diyafram açýklýðýný otomatik 
olarak ayarlar.
Obtüratör 
Önceliði
Obtüratör hýzýný manuel olarak ayarlar. Açýklýk otomatik olarak ayarlanýr.
Manuel Pozlama Hem obtiratör hýzý ve hem de açýklýk manuel olarak ayarlanýr.
Daha yavaþ 
obtüratör hýzý
Obtüratör daha uzun bir süre için açýk kalýr. Eðer nesne hareket etmekte 
ise, obtüratör açýk halde iken fotoðraf bulanýk çýkacaktýr, yani hareket efekti 
büyük olacaktýr.
Daha hýzlý 
obtüratör hýzý
Obtüratör daha kýsa bir süre için açýk kalýr. Hareketli bir nesnenin hareketini 
dondurmaya yardýmcý olur.
Daha düþük diyafram 
açýklýðý deðeri
Objektif üzerinden giren ýþýk miktarýný azaltýr.
Daha fazla diyafram 
açýklýk deðeri
Objektif üzerinden giren ýþýk miktarýný artýrýr.
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
e_kb449.book  Page 63  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM