Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
66
4
Fotoðraf Çekimi
7
4 düðmesine basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Gerekli olduðunda diðer fonksiyonlarý ayarlayýnýz.
“Çekim Fonksiyonlarýnýn Ayarlanmasý” 1s.90~s.120
• Mod Paletinde yalnýzca seçilen pozlama modunun simgesi görüntülenir. 
Baþka bir pozlama moduna geçiþ yaptýðýnýz zaman, yeni seçilmiþ olan mod, 
bir öncekinin yerini alýr.
• Obtüratör hýzý ve açýklýk deðerinin seçilmesi üzere ilgili ekran gösterildiði 
esnada, dört-yollu düðmeye (3) basarak Çekim Modu Paletini 
görüntüleyebilirsiniz.
 (Obtüratör Önceliði modunda), Hassasiyet deðeri AUTO800 olarak 
sabitlenir.
 (Obtüratör Önceliði modu) ve 
 (Manuel Pozlama modunda), 
pozlama uyarýsý aþaðýdaki þekilde görüntülenir. 
-  Pozlama +2.0EV deðerinden daha büyük veya -2.0EV deðerinden 
daha küçük olduðu zaman, bir (
 veya 
) simgesi görüntülenir.
- Pozlama +2.0EV ila -2.0EV arasýnda olduðu zaman, bir (
 veya 
simgesi ve pozlama deðeri görüntülenir.
- Pozlama 0EV deðerinde uygun olduðu zaman, hiçbir uyarý görüntülenmez.
e_kb449.book  Page 66  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM