Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
67
4
Fotoðraf Çekimi
Çekim sahnesine göre Resim modunu seçebilirsiniz. Resim modunda mevcut 
11 mod bulunmaktadýr.
1
Çekim modunda dört-yollu 
düðmeye (
3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
Çekim Sahnesine göre Resim Modunun Seçilmesi 
(Resim Modu)
q
Manzara
Doðal manzaralarýn tabii renklerini çekmenize imkan verir.
<
Çiçek
Parlak renkli çiçeklerin fotoðrafýný çekmenize imkan verir.
z
Doðal Ten Tonu
Harika ten tonlarý üretmek üzere yumuþak flaþ ile resimler çekmenize 
imkan verir. 
Portre
Kiþiyi vurgulayarak uzaysal efekt ile portreler çekmenize imkan verir.
Yarý-uzunlukta 
Portre
Belli görünüm açýsýndan portreler çekmenize imkan verir.
Çocuklar
Hareketli çocuklarýn resimlerinin çekilmesi için idealdir. Ayrýca onlara 
saðlýklý bir görünüm katar.
Spor
Yüksek bir obtüratör hýzý ile hareketli nesnelerin berrak resimlerini 
çekmenize olanak verir.
L
Sörf & Kar
Plajlar ya da karla kaplý daðlar gibi göz alýcý arka zeminlere karþý fotoðraflar 
çekmenize imkan verir.
E
Evcil hayvan
Tüy renklerini en iyi þekilde oluþturarak evcil hayvanlarýnýzýn resmini 
çekmenize imkan verir.
Metin
Metin veya yazmalarýn berrak fotoðraflarýný çekmenize imkan verir. 
Renkli metni siyah beyaz veya ters renge dönüþtürmenize de olanak saðlar.
K
Yemek
Hazýrlanmýþ yemeklerin iþtah açýcý resimlerini çekmenize imkan verir.
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Otomatik Resim
OK
MENU
Tamam
İptal
e_kb449.book  Page 67  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM