Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
6
Kameranýzýn Güvenli Bir Biçimde Kullanýmý ..................................................... 1
Kullaným Esnasýnda Uygulanacak Bakým......................................................... 4
Kullaným Kýlavuzunun Ýçindekiler ..................................................................... 9
Kameranýn Kullanýmýnýn Hýzlý Bir Þekilde Öðrenilmesi ................................... 10
Paketin Ýçindekilerin Kontrol Edilmesi ............................................................ 12
Parça Ýsimleri ................................................................................................. 13
Ýþlevsel Parçalarýn Ýsimleri ............................................................................. 14
Baþlarken
15
Askýnýn Baðlanmasý ............................................................................................ 15
Kameraya Güç Verilmesi .................................................................................... 16
Pilin Takýlmasý ................................................................................................ 16
Pilin Çýkarýlmasý.............................................................................................. 16
Pilin Þarj Edilmesi .......................................................................................... 17
Pilin Yolculukta Þarj Edilmesi......................................................................... 19
AC Adaptörün Kullanýmý (opsiyonel) .............................................................. 21
SD Hafýza Kartýnýn Takýlmasý.............................................................................. 23
Resimlerin Görüntü Boyutu ve Kalitesi .......................................................... 26
Filmlerin Boyutu ve Kalitesi ............................................................................ 27
Baþlangýç Ayarlarý (Ekran Dili, Tarih ve Zaman Ayarý)..................................... 29
Ekran Dili Ayarý .............................................................................................. 29
Tarih ve Saat Ayarý ........................................................................................ 30
Hýzlý Baþlangýç
33
Fotoðraf Çekimi.......................................................................................... 33
Fotoðraflarýn Ýzlenmesi .............................................................................. 37
Bir Fotoðrafýn Ýzlenmesi ................................................................................. 37
Önceki ya da Sonraki Fotoðrafýn Ýzlenmesi ................................................... 37
Genel Ýþlemler
39
Kameranýn Açýlýp Kapatýlmasý............................................................................ 39
Kameranýn Çekim Modunda Açýlmasý ............................................................ 39
Oynatým Modunda Kameranýn Açýlmasý ......................................................... 40
Düðme Fonksiyonlarýnýn Kullanýmý ................................................................... 41
Çekim Modu................................................................................................... 41
Oynatým Modu................................................................................................ 42
Ses Kaydý Modu............................................................................................. 44
Menülerin Ayarlanmasý ....................................................................................... 45
Menülerin Ayarlanmasý .................................................................................. 45
Menü Listesi................................................................................................... 48
Mod Paletinin Ýþletilmesi..................................................................................... 50
Mod Paletinin Ýþletilmesi ................................................................................ 50
Fotoðraf Çekimi
53
Fotoðraf Çekimi................................................................................................... 53
Modun Deðiþtirilmesi...................................................................................... 53
Çekim Modunun Seçilmesi ............................................................................ 53
Fotoðraf Çekme Modunda Çekim Bilgisinin Görüntülenmesi ........................ 53
Shake Reduction Fonksiyonu Kullanýlarak Resim Çekme ............................. 57
Temel Modda Fotoðraf Çekimi (Green Modu) ............................................... 59
Otomatik Olarak Fotoðraf Çekme (Otomatik Resim Modu) ........................... 61
Pozlama Modu ve Diðer Fonksiyonlarýn Kullanýlmasý .................................... 63
Çekim Sahnesine göre Resim Modunun Seçilmesi (Resim Modu) ............... 67
Içindekiler
e_kb449.book  Page 6  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM