Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
69
4
Fotoðraf Çekimi
z
 (Doðal Ten Tonu), 
 (Portre modu) ve 
 (Yarý-uzunlukta Portre mode) 
kýsýmlarýnda, “Yüz Tanýma AF” ve “Yüz Tanýma AE” etkin hale gelir. Kamerayý 
kiþinin yüzüne doðrulttuðunuz zaman, kamera odaðý ve pozlamayý ayarlayarak 
yüzü otomatik bir þekilde tanýr.
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
2
z
 (Doðal Ten Tonu) seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2345) kullanýnýz.
Eðer 
 (Portre modu) veya 
 (Yarý-uzunluklu Portre modu) daha önce 
seçilmiþ durumda ise, 
 (Portre modu) veya 
 (Yarý-uzunluklu Portre) seçiniz.
3
4 düðmesine basýnýz.
z
 (Doðal Ten Tonu) seçildiði zaman, seçilebilecek 
olan simgeler görüntülenir. Ýstenen modu seçmek 
için dört-yollu düðmeye (23) ve sonra 
4 düðmesine basýnýz.
Kamera, seçilen modda resim çekmeye hazýr 
durumdadýr.
Ýnsanlarýn Resimlerinin Çekilmesi (Doðal Ten Tonu/Portre Modu/
Yarý-uzunlukta Portre)
z
Doðal Ten Tonu
Harika ten tonlarý üretmek üzere yumuþak flaþ ile resimler çekmenize 
imkan verir. 
Portre
Kiþiyi vurgulayarak uzaysal efekt ile portreler çekmenize imkan verir.
Yarý-uzunlukta 
Portre modu
Yüz tanýma gerçekleþtirilirken, kiþinin yüzünün boyutunu ve konumunu 
temel alarak belli bir görüþ açýsýndan portreler çekmenize imkan verir.
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Portre
Yarı-uzunlukta Portre
Do
Doğal Ten Tonu
al Ten Tonu
Doğal Ten Tonu
Portre
Yarı-uzunlukta Portre
OK
Tamam
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
e_kb449.book  Page 69  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM