Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
70
4
Fotoðraf Çekimi
Kamera, kiþinin yüzünü tanýdýðý zaman, yüz 
üzerinde sarý bir odak çerçevesi belirir. Kamera 
hareket eden nesnede odaðý ayarlamaya devam 
ettiði esnada çerçevenin konumu ve boyutu 
deðiþir.
4
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera odakta iken LCD ekrandaki odak çerçevesi 
yeþil olarak yanar.
5
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Fotoðraf çekilmiþtir.
• Eðer kamera Portre modunda nesnenin yüzünü tanýyamazsa, kamera, 
Odaklama Alaný (Çoklu) ayarýný kullanarak odaklama yapar. 
• Örneðin güneþ gözlüðü gibi bir nesne ile kiþinin yüzü kýsmen kapalý 
olduðunda veya kiþi kameraya bakmadýðý durumda, “Yüz Tanýma AF” 
ve “Yüz Tanýma AE” fonksiyonlarý çalýþamayabilir.
• AE ölçme modu Çoklu-segment olarak belirlenir.
• Otomatik Resim modunu seçtiðiniz zaman, kamera otomatik olarak Portre 
moduna geçiþ yaptýðý zaman, “Yüz Tanýma AF” ve “Yüz Tanýma AE” etkin 
hale gelir. 
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
38
38
38
14:25
14:25
14:25
e_kb449.book  Page 70  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM