Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
71
4
Fotoðraf Çekimi
 (Çocuklar modu), hareketli çocuklarýn resimlerinin çekilmesi için idealdir. 
Ayrýca çocuklara saðlýklý bir görünüm katar. “Yüz Tanýma AF” ve “Yüz Tanýma AE” 
etkin hale gelir. Kamerayý kiþinin yüzüne doðrulttuðunuz zaman, kamera, odaðý 
ve pozlamayý ayarlayarak yüzü otomatik bir þekilde tanýr. 
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
2
C (Çocuklar modu) seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
2345
kullanýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
Yüz Önceliði Açýk olarak ayarlanmýþ durumda iken, 
kamera kiþinin yüzünü tanýdýðý zaman, yüz üzerinde 
sarý bir odak çerçevesi belirir. Kamera hareket eden 
nesnede odaðý ayarlamaya devam ettiði esnada 
çerçevenin konumu ve boyutu deðiþir.
4
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera odakta iken LCD ekrandaki odak 
çerçevesi yeþil olarak yanar.
5
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Fotoðraf çekilmiþtir.
Çocuklarýn Resimlerinin Çekilmesi (Çocuklar Mode)
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Çocuklar
MENU
İptal
OK
Tamam
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
38
38
38
14:25
14:25
14:25
e_kb449.book  Page 71  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM