Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
72
4
Fotoðraf Çekimi
• Örneðin güneþ gözlüðü gibi bir nesne ile kiþinin yüzü kýsmen kapalý 
olduðunda veya kiþi kameraya bakmadýðý durumda, “Yüz Tanýma AF” 
ve “Yüz Tanýma AE” fonksiyonlarý çalýþamayabilir.
• AE ölçme modu Çoklu-segment olarak belirlenir.
• Otomatik takip AF fonksiyonu devreye girer. Deklanþör düðmesine yarýya 
kadar basýldýktan sonra bile kamera hareketli nesneye odaklanmaya devam 
eder.
• Flaþ modu Otomatik veya Flaþ Açýk olarak ayarlý iken, Çocuklar modunda 
Yüz Tanýma kullanýldýðýnda kýrmýzý-göz azaltma iþlevi otomatik olarak 
gerçekleþtirilir. 
e_kb449.book  Page 72  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM