Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
73
4
Fotoðraf Çekimi
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
2
 
(Spor modunu) seçmek için dört-yollu düðmeyi (2345
kullanýnýz.
Eðer 
i (Sörf & Kar modu) daha önce seçilmiþ durumda ise, Mod Paletinde 
 
yerine  
görüntülenir. 
Sonrasýnda 
 (Sörf & Kar modunu) seçiniz. 
3
4 düðmesine basýnýz.
Seçilen simge görüntülenir.
4
 
(Spor modunu) veya 
i
 (Sörf & Kar modunu) seçmek için 
dört-yollu düðmeye (23) basýnýz.
Spor ve Hobi Aktivitelerinin Resminin Çekilmesi 
(Spor Modu/Sörf & Kar Modu)
Spor
Hareketli nesnelerin resimlerini çekmenize imkan verir.
L
Sörf & Kar
Denizlerdeki plajlar veya kayak tepeleri gibi göz alýcý arka zeminlere 
karþý fotoðraflar çekmenize imkan verir.
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Sörf & Kar
Spor
Sörf & Kar
Spor
OK
Tamam
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
e_kb449.book  Page 73  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM