Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
74
4
Fotoðraf Çekimi
5
4 düðmesine basýnýz.
Kamera, seçilen modda resim çekmeye hazýr 
durumdadýr.
6
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera odakta iken LCD ekrandaki odak çerçevesi 
yeþil olarak yanar.
7
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Fotoðraf çekilmiþtir.
• Her bir mod için EV Telafisi, Beyaz Dengesi, AE Ölçme, Doygunluk, 
Kontrast ve Keskinlik sabit ayarlarý kalýcýdýr ve deðiþtirilemez.
• Spor modunda, flaþ kullanýlamaz, AF ýþýðý kapalýdýr ve AF alan takibi 
ayarlanýr ancak deðiþtirilemez. 
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
38
38
38
14:25
14:25
14:25
e_kb449.book  Page 74  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM