Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
75
4
Fotoðraf Çekimi
E (Evcil hayvan modunda), evcil hayvanýnýzýn tüylerinin rengini en doðal þekliyle 
gösteren fotoðraflar çekebilirsiniz. Evcil hayvanýnýzýn hangi renk (beyaz veya siyaha 
yakýn ya da bunlarýn arasýnda) olduðuna baðlý olarak uygun sembolü seçiniz.
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
2
E (Evcil hayvan modu) seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
2345) kullanýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
Evcil hayvan modunun seçimi için ekran belirir.
4
E
F
FH
G
 veya 
G seçmek için, 
dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.
Ýki çeþit evcil hayvan simgesi vardýr; köpekler 
ve kediler.
Kedi veya köpek simgesinin hangisinin seçildiði, 
ortaya çýkan resmi etkilemez. Ýstediðinizi 
seçebilirsiniz.
5
4 düðmesine basýnýz.
Ýstenen Evcil hayvan modu seçilir ve kamera 
resim çekmeye hazýr durumdadýr.
6
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Nesne odakta olduðu zaman, odak çerçevesi 
yeþile döner.
7
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Fotoðraf çekilmiþtir.
Evcil Hayvanýnýzýn Fotoðrafýnýn Çekilmesi (Evcil hayvan Modu)
Evcil hayvan modu veya Spor modunu seçtiðiniz zaman, otomatik takip AF 
fonksiyonu devreye girer ve deklanþör düðmesine yarýya kadar basýldýktan 
sonra bile kamera hareketli nesneye odaklanmaya devam eder.
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
OK
Tamam
Tamam
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
38
38
38
14:25
14:25
14:25
e_kb449.book  Page 75  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM