Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
76
4
Fotoðraf Çekimi
Bu mod, yazýlý metnin berrak resimlerini çekmenize imkan verir. Önemli bir 
dökümanýn dijital kopyasýný çekmek veya küçük bir baskýnýn okunabilirliðini 
artýrmak için uygundur.
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
2
 (Metin modu) seçmek için dört-yollu düðmeyi (2345
kullanýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
Metin modu seçim ekraný belirir.
4
 seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.
Kontrastý ayarlamak için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.
5
4 düðmesine basýnýz.
Ýstenen metin modu modu seçilir ve kamera 
fotoðraf çekimine hazýr durumdadýr.
6
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Nesne odakta olduðu zaman, odak çerçevesi 
yeþile döner.
7
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Fotoðraf çekilmiþtir.
Metin Resimlerinin Çekimi (Metin Modu)
Renkli
Orijinal renkli metni muhafaza eder.
Neg. Renk
Renkli metnin tersini çevirir.
S&B
Renkli metni siyah/beyaza çevirir.
Neg. Siyah&Beyaz
Siyah/beyaz metni ters çevirir.
OK
Tamam
Tamam
Metin Z
Metin Zıtl
tlığı
ığı
Metin Zıtlığı
15/21/2008
15/21/2008
15/01/2008
38
38
38
14:25
14:25
14:25
e_kb449.book  Page 76  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM