Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
77
4
Fotoðraf Çekimi
Gece ortamý gibi karanlýk ortamlarda uygun ayarlarla fotoðraf çekebilirsiniz.
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
2
A
 (Gece modu) seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2345) kullanýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
4
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera odakta iken LCD ekrandaki odak çerçevesi 
yeþil olarak yanar.
5
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Fotoðraf çekilmiþtir.
Karanlýk Ortamlarýn Fotoðrafýnýn Çekilmesi (Gece Modu)
Resim, daha yavaþ bir obtüratör hýzýnda çekildiðinde toplam kayýt zamaný 
daha uzun olacaktýr (yaklaþýk 1/4 saniye ya da daha yavaþ), çünkü paraziti 
azaltmak üzere parazit azaltma fonksiyonu etkin kýlýnýr.
Karanlýk ortamlarda resimler çekilirken obtüratör hýzý daha yavaþ olur. Bu tür 
durumlarda kamera sarsýlmasýnýn ortaya çýkmasý olasýdýr. Kamera sarsýntýsýný 
önlemek için aþaðýda bazý yöntemler sunulmuþtur. (1 s.57, 110)
-  Shake Reduction fonksiyonunu etkin hale getirin.
-  Shake Reduction fonksiyonunu Off (Kapalý) Kapalý olarak ayarlayýnýz 
ve kamerayý bir tripod ya da baþka bir saðlam nesne üzerine sabitleyiniz. 
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Gece
OK
MENU
Tamam
İptal
e_kb449.book  Page 77  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM