Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
7
Karanlýk Ortamlarýn Fotoðrafýnýn Çekilmesi (Gece Modu).............................. 77
Resimlerde Kamera Sarsýntýsýnýn ve Bulanýklýðýn Azaltýlmasý 
(Digital SR Modu) ...................................................................................... 78
Filmlerin Kaydedilmesi (Film Modu) ............................................................... 79
Çerçeve Oluþturma modunda Resim Çekimi ................................................. 81
Zamanlayýcý Kullanýmý .................................................................................... 83
Sürekli Çekim (Sürekli Çekim Mode) ............................................................. 84
Çoklu-pozlama Modund açekim Yapýlmasý .................................................... 85
Uzaktan Kumanda Ünitesinin Kullanýmý (opsiyonel) ...................................... 86
Nesne Boyutunu Deðiþtirmek için Zoom’un Kullanýmý ................................... 88
Çekim Fonksiyonlarýnýn Ayarlanmasý ............................................................... 90
Odak Modu .................................................................................................... 90
Flaþ Modu ...................................................................................................... 93
Fotoðraflarýn Kaydediln Piksel Sayýsýnýn Seçilmesi........................................ 95
Fotoðraflarýn Kalite Seviyesi ’nin Seçilmesi ................................................... 97
Beyaz Dengesi ............................................................................................... 98
Otomatik odak Ayarlarýnýn Seçilmesi ........................................................... 100
Pozlamanýn Belirlenmesi için Iþýk Ölçme Modunun Ayarlanmasý................. 103
Hassasiyet ................................................................................................... 104
Pozlamanýn Ayarlanmasý (EV Telafisi) ......................................................... 106
Film Çekimi için Ayarlarýn Seçilmesi ............................................................ 107
Fotoðraflar için Shake Reduction Fonksiyonunun Açýk olarak Ayarlanmasý...... 110
Hýzlý Ýzleme Süresinin Ayarlanmasý .............................................................. 111
Yüz Önceliði Fonksiyonunun Açýk Olarak Ayarlanmasý ............................... 112
D-Range Telafisi Ayarý ................................................................................. 113
Teþ tuþ PO fonksiyonunun AçýkOlarak Ayarlanmasý.................................... 114
Green Düðmesi............................................................................................ 115
Fotoðraf Keskinlik Ayarý ............................................................................... 118
Renk Doygunluðunun Ayarlanmasý.............................................................. 119
Fotoðraf Kontrastýnýn Ayarlanmasý ............................................................... 120
Tarih Baskýsý Ayarý ....................................................................................... 121
Ayarlarýn Kaydedilmesi..................................................................................... 122
Menü Ögelerinin Saklanmasý (Hafýza) ......................................................... 122
Ses Kaydý ve Oynatýmý
124
Ses Kaydý (Ses Kaydý Modu) ............................................................................ 124
Seslerin Çalýnmasý ............................................................................................ 126
Bir Ses Notu Ekleme ......................................................................................... 127
Bir Ses Notu Kaydetme................................................................................ 127
Bir Ses Notu Çalma ..................................................................................... 128
Oynatým/Silme/Düzenleme
129
Fotoðraflarýn Ýzlenmesi ..................................................................................... 129
Fotoðraflarýn Ýzlenmesi................................................................................. 129
Zoom Ekraný................................................................................................. 129
Dahili Hafýzadan Fotoðraflarýn Çaðrýlmasý.................................................... 130
Filmlerin Oynatýmý ........................................................................................ 131
Oynatým Modunda Çekim Bilgilerinin Görüntülenmesi................................. 132
Dokuz-Kare Ekraný/Takvim Ekraný ............................................................... 133
Slayt gösterimi ............................................................................................. 135
Fotoðraflarýn, Filmlerin ve Seslerin Silinmesi ................................................ 137
Tek Bir Fotoðraf/Film ya da Sesin Silinmesi ................................................ 137
Tüm Fotoðraflarýn, Filmleri veya Ses Dosyalarýnýn Silinmesi ....................... 139
Seçilen Fotoðraf ve Ses Dosyalarýnýn Silinmesi (Dokuz-Kare Ekranýndan)....... 140
Fotoðraflarýn, Filmlerin ve Seslerin Silinmeye Karþý Korunmasý (Koruma) ........ 142
e_kb449.book  Page 7  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM