Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
79
4
Fotoðraf Çekimi
Bu mod, sesli filmler kaydetmenize olanak tanýr.
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
2
C
 (Film modu) seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2345) kullanýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
Aþaðýdaki çekim bilgisi LCD ekranda belirir 
ve kamera filmleri çekmeye hazýr durumdadýr.
4
Deklanþör düðmesine basýnýz.
Çekim baþlar. Dijital Zoom kullanarak nesnenin 
boyutunu deðiþtirmek üzere zoom düðmesine 
basýnýz.
Zoom düðmesi (x) : Nesneyi büyütür.
Zoom düðmesi (w) : Nesneyi küçültür.
5
Deklanþör düðmesine basýnýz.
Çekim biter.
Filmlerin Kaydedilmesi (Film Modu)
1
Yüz Önceliði Açýk
2
Film modu simgesi
3
Flaþ Kapalý simgesi
4
Kart/Dahili hafýza
5
Kaydedilebilir süre
6
Film SR Açýk
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Zoom düðmesi
Film
OK
MENU
Tamam
İptal
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
00:23
00:23
12:00
12:00
00:00:23
12:00
2
1
3
4
5
6
e_kb449.book  Page 79  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM