Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
80
4
Fotoðraf Çekimi
Parmaðýnýzý deklanþör düðmesine bir saniyeden uzun süre basýlý tutarsanýz, 
parmaðýnýz deklanþör düðmesine basýlý olduðu süre boyunca film devam 
edecektir. Parmaðýnýzý deklanþör düðmesinden çektiðinizde çekim durur.
Deklanþör Düðmesine Basýlý Tutularak
• Aþaðýdakiler Film modunda mevcut deðildir.
-   Flaþ
-  Sürekli Çekim
-  Çoklu-pozlama
-  Bir uzaktan kumanda ile iþletim
-  Optik zoom ve Intelligent Zoom (Çekim baþlamadan önce mevcuttur.)
• Film modunda Dijital Zoom ’u kullanmak üzere, [A Kayýt Modu] menüsünde 
Movie SR ayarýný Kapalý olarak belirleyiniz. (1 s.109)
• Film modunda Odaklama Alaný, Spot olarak sabitlenir ve Odak Kýsýcý 
ve yardýmcý AF ýþýðý Kapalý olarak belirlenir. Odak Modu Standart (Otomatik 
odak), Makro veya Süper Makro olarak belirlendiðinde, AF iþlemi bir film 
çekmeye baþlamadan hemen önce bir kere uygulanýr. 
• Yüksek kapasiteli bir SD Hafýza Kartýnda, dosya boyutu 2 GB’ye ulaþana 
dek bir filmi sürekli olarak kaydedebilirsiniz.
Filmlerin Oynatýmý 1s.131
e_kb449.book  Page 80  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM