Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
83
4
Fotoðraf Çekimi
Zamanlayýcý modunda fotoðraf, deklanþöre basýldýktan on saniye veya iki saniye 
sonra çekilir.
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (2) basýnýz.
2
(Zamanlayýcý) veya 
 (2-sn. Zamanlayýcý) seçmek için 
dört-yollu düðmeye (45) basýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
Kamera, Zamanlayýcý kullanýlarak çekim yapmaya 
hazýr durumdadýr.
4
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera odakta iken LCD ekrandaki odak 
çerçevesi yeþil olarak yanar.
5
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Zamanlayýcý çalýþmaya baþlar.
g (Zamanlayýcý)
: Zamanlayýcý lambasý yedi saniye için yandýktan 
ve sonrasýnda da üç saniye için yanýp söndükten 
sonra resim çekilir.
(2-sn. Zamanlayýcý): Resim, zamanlayýcý lambasý iki saniye kadar yanýp 
söndükten sonra çekilir.
Zamanlayýcý Kullanýmý
Fotoðraf çekimi sýrasýnda, zamanlayýcý ýþýðý yanýp sönerken kameranýn 
hareket ettirilmesi durumunda, odaklama kalitesi bozulabilir.
• Deklanþör düðmesine basýldýðýnda LCD ekranda geri sayým belirir.
• Eðer geri sayým esnasýnda deklanþöre yarýya kadar basarsanýz geri sayým 
durur. Geri sayýmý tekrar çalýþtýrmak için deklanþöre tam olarak basýnýz.
Sorun Giderimi “Nesne net/odakta deðil” 1s.200
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Tamam
Tamam
OK
Tamam
Ge
Geçiş Modu
 Modu
Zamanlay
Zamanlayıcı
Geçiş Modu
Zamanlayıcı
MENU
İptal
İptal
e_kb449.book  Page 83  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM