Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
84
4
Fotoðraf Çekimi
Geçiþ Modu ’nu [Sürekli Çekim] moduna deðiþtirebilirsiniz. Deklanþör düðmesine 
basýlý tutulduðu müddetçe fotoðraflarýn çekimi devam eder.
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (2) basýnýz.
2
(Sürekli Çekim) seçmek için 
dört-yollu düðmeye (
45) basýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
Kamera, sürekli çekim için hazýr durumdadýr.
4
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera odakta iken LCD ekrandaki odak çerçevesi 
yeþil olarak yanar.
5
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Deklanþör düðmesine basýlý tutulduðu müddetçe resimler sürekli olarak çekilir.
Parmaðýnýzý deklanþör düðmesinden çektiðinizde çekim durur.
Sürekli Çekim (Sürekli Çekim Mode)
• SD Hafýza Kartý veya dahili hafýzanýn kapasitesi dolana kadar çekim yapmaya 
devam edebilirsiniz.
• Kaydediln Piksel ve Kalite Seviyesi ayarlarýna göre aralýk deðiþecektir.
• Sürekli çekim aralýðý aþaðýdaki koþullar altýnda daha uzun olabilir.
- Hassasiyet 1600 olarak ayarlý olduðunda
- Akýllý Zoom kullanýlýrken
- Digital SR, Doðal Ten Tonu, Yarý-uzunlukta Portre veya Gece modu 
kullanýlýrken
- D-Range Tlfsi kullanýlýrken
- Tarih Baskýsý fonksiyonu kullanýlýrken
• Flaþ, Sürekli Çekim modunda patlamaz.
• Sürekli Çekim ayarý Film ve Çerçeve Oluþturma modunda mevcut deðildir.
• Odak, pozlama ve beyaz dengesi ilk karede belirlenir.
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Tamam
Tamam
OK
Tamam
Ge
Geçiş Modu
 Modu
Sürekli 
rekli Çekim
ekim
Geçiş Modu
Sürekli Çekim
MENU
İptal
İptal
e_kb449.book  Page 84  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM