Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
85
4
Fotoðraf Çekimi
Geçiþ Modu ayarýný [Multi-exposure Shooting] moduna deðiþtirebilirsiniz. 
Tek bir resim oluþturduðunuz esnada çoklu çerçeveleri üstüste birleþtirebilirsiniz.
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (2) basýnýz.
2
 (Çoklu-pozlama) seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.
3
Resim çekimlerinin sayýsýný belirlemek 
üzere dört-yollu (
23) düðmeye basýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
5
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera odakta iken LCD ekrandaki odak çerçevesi 
yeþil olarak yanar.
6
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
7
Belirli sayýda resim çekimi için 5. ve 6. Adýmlarý tekrarlayýnýz.
Çoklu-pozlama Modund açekim Yapýlmasý
 seçtiðiniz zaman, deklanþöre basýldýktan iki saniye sonra bir resim 
çekmenize imkan verecek þekilde 
 (2-sn. Zamanlayýcý) fonksiyonunu 
kullanabilir veya kamera sarsýlmasýný ve bulanýklýðý azaltmak için, deklanþöre 
basýlmasý üzere Uzaktan Kumanda’yý (opsiyonel) kullanabilirsiniz.
• Çoklu-pozlama çekimi yarýda kesmek için, Geçiþ Modu ’nu deðiþtiriniz.
• Belirli bir sayýda resim çekiminden önce Çoklu-pozlama çekimi iptal 
ettiðiniz zaman, halihazýrda çekilmiþ olan resimler kaydedilmeyecektir.
• Çoklu-pozlama modunda çekim yapýldýðýnda, kaydedilen piksel ayarý 5M 
olarak sabitlenir. (Yarý-uzunlukta Portre ayarýný Çoklu-pozlama ile birlikte 
kullandýðýnýz zaman, kaydedilen piksel ayarý 3M olarak sabitlenir.)
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Çekim Say
ekim Sayısı  3
  3
Çekim Sayısı  3
Tamam
Tamam
OK
Tamam
Ge
Geçiş Modu
 Modu
Çoklu-pozlama
oklu-pozlama
Geçiş Modu
Çoklu-pozlama
MENU
İptal
İptal
e_kb449.book  Page 85  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM