Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
86
4
Fotoðraf Çekimi
Uzaktan kumanda ünitesini E ya da F (opsiyonel) kullanarak resim çekmek üzere 
Geçiþ Modu ’nu Uzaktan Kumanda moduna deðiþtirebilirsiniz.
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (2) basýnýz.
2
(3 sn. uzaktan kumanda) veya 
h(0 sn. uzaktan kumanda) seçmek 
için dört-yollu düðmeye (
45) basýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
Zamanlayýcý lambasý yavaþça yanýp söner 
ve kamera, resim çekimine hazýr durumdadýr.
4
Uzaktan kumandadaki deklanþör 
düðmesine basýnýz.
i(3 sn. uzaktan kumanda) : Zamanlayýcý lambasý üç saniye için hýzlýca 
yanýp söndükten sonra resim çekilir. 
h(0 sn. uzaktan kumanda) : Fotoðraf hemen çekilir.
Uzaktan Kumanda Ünitesinin Kullanýmý (opsiyonel)
Uzaktan Kumanda Kullanýlarak Resim Çekme
• Fotoðraf çekimi sýrasýnda, zamanlayýcý ýþýðý yanýp sönerken kameranýn 
hareket ettirilmesi durumunda, odaklama kalitesi bozulabilir.
• Uzaktan kumanda ünitesi Film modunda kullanýlamaz. 
Deklanþör düðmesi
Zoom düðmesi
Uzaktan kumanda ünitesi E 
(Uzaktan kumanda ünitesi F 
zoom düðmesine sahip 
deðildir.)
Dört-yollu 
kontrol 
düðmesi

düðmesi
Tamam
Tamam
OK
Tamam
Ge
Geçiş Modu
 Modu
0 sn uzaktan kumanda
0 sn uzaktan kumanda
Geçiş Modu
0 sn uzaktan kumanda
MENU
İptal
İptal
e_kb449.book  Page 86  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM