Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
87
4
Fotoðraf Çekimi
Uzaktan kumandayý E (opsiyonel) kullanarak yalnýzca deklanþör ile fotoðraf 
çekimi yapmakla kalmaz, ayný zamanda zoom düðmesi ile zoom’lu büyütmeyi 
de deðiþtirebilirsiniz.
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (2) basýnýz.
2
(3 sn. uzaktan kumanda) veya h(0 sn. uzaktan kumanda) 
seçmek için dört-yollu düðmeye (
45) basýnýz.
Fonksiyon i (3 sn. uzaktan kumanda) veya 
h
(0 sn. uzaktan kumanda) 
için aynýdýr.
3
Uzaktan kumanda ünitesindeki zoom düðmesine basýnýz.
Zoom düðmesine her bastýðýnýzda zoom konumu tele, orta ve geniþ arasýnda 
deðiþecektir.
Uzaktan Kumanda Ünitesi için Pil Ömrü
Uzaktan kumanda ünitesinden kameraya yaklaþýk olarak 30.000 kez sinyal 
gönderilebilir. Pilin deðiþtirilmesi gerektiði durumlarda en yakýn PENTAX müþteri 
servis merkezine baþvurunuz. (Pil deðiþimi bir ücret karþýlýðýnda gerçekleþtirilir.)
Uzaktan Kumanda Ünitesi Kullanýlarak Büyütmenin Deðiþtirilmesi
Süper Makro modunda uzaktan kumanda ile zoom’lu büyütmeyi 
deðiþtiremezsiniz. Bu ayarý Makro modunda deðiþtirebilirsiniz. 
• Kameradaki düðmeler normal þekilde kullanýlabilir.
• Uzaktan kumanda ünitesinin, kameranýn ön kýsmýndan dört metreden daha 
fazla uzakta olmadýðýndan emin olunuz. 
• Uzaktan kumanda ünitesi ile iþlem yapýldýðý zaman, yalnýzca optik zoom 
mevcut olacaktýr. Dijital Zoom ve Akýllý Zoom, uzaktan kumanda üntiesi 
ile mevcut deðildir.
e_kb449.book  Page 87  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM