Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
88
4
Fotoðraf Çekimi
Kamera, uzak bir nesneye zoom yapmanýza veya nesnenin resmini daha geniþ 
açýda çekmek üzere zoom’u azaltmanýza imkan verir.
1
Çekim modunda zoom düðmesine basýnýz.
Zoom düðmesi (w) : Nesneyi küçültür (Wide). 
Zoom düðmesi (x) : Nesneyi büyütür (Tele). 
Düðmeye basýlý tuttuðunuz 
zaman, kamera otomatik 
olarak optik zoom’dan Akýllý 
Zoom’a ve Akýllý Zoom’dan 
Dijital Zoom’a geçiþ yapar.
Zoom çubuðu aþaðýda gösterildiði gibidir.
*1 Optik olarak maksimum 3x boyutunda zoom artýrma yapabilirsiniz. 
*2 Akýllý Zoom mesafesi, kaydedilen piksel ayarýna göre deðiþiklik gösterir. 
Aþaðýdaki tabloya bakýnýz.
Nesne Boyutunu Deðiþtirmek için Zoom’un Kullanýmý
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
3 düðmesi
Zoom düðmesi
198
198
2.0 x
2.0 x
198
2.0 x
Zoom çubuðu
Zoom oraný
Yüksek görüntü kalitesi 
ile zoom artýrma.
Bir miktar görüntü bozulmasý 
ile zoom artýrma.
Optik zoom mesafesi*
1
Akýllý Zoom 
mesafesi*
2
Dijital Zoom 
mesafesi
e_kb449.book  Page 88  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM