Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
8
AV Cihazýnda Fotoðraflarýn Görüntülenmesi.................................................. 144
Uzaktan Kumanda Ünitesi Kullanýlarak bir Fotoðrafýn Oynatýmý (opsiyonel)...... 145
Baský Merkezi Ayarý (DPOF) ............................................................................. 146
Fotoðraflarýn Tek Tek Basýlmasý .................................................................. 146
Tüm Fotoðraflarýn Basýlmasý ........................................................................ 148
PictBridge Kullanýlarak Direkt Baský Alýnmasý ............................................... 149
Kameranýn Yazýcýya Baðlanmasý ................................................................. 149
Fotoðraflarýn Tek Tek Basýlmasý .................................................................. 150
Tüm Fotoðraflarýn Basýlmasý ........................................................................ 151
DPOF Ayarlarý Kullanýlarak Baský Alma ....................................................... 152
Kamera ile Yazýcý Arasýndaki Baðlantýnýn Kesilmesi .................................... 152
Fotoðraflarýn Düzenlenmesi ............................................................................. 153
Fotoðraf Boyutu ve Kalitesinin Deðiþtirilmesi ............................................... 153
Fotoðraflarýn Kýrpýlmasý ................................................................................ 155
Görüntülenen Fotoðrafýn Döndürülmesi ....................................................... 156
Renk Filtreleri ile Resimlerin Düzenlenmesi ................................................ 157
Dijital Filtre ile Resimlerin Düzenlenmesi ..................................................... 159
Parlaklýk Filtresi ile Resimlerin Düzenlenmesi ............................................. 161
Filmlerin Düzenlenmesi................................................................................ 163
Kýrmýzý-gözün Ortadan Kaldýrýlmasý .............................................................. 166
Bir Çerçeve Ekleme (Çerçeve Oluþturma) ................................................... 168
Dosyalarýn Kopyalanmasý................................................................................. 170
Ayarlar
172
Kamera Ayarlarý................................................................................................. 172
Baþlangýç Ekraný Ayarý ................................................................................. 172
SD Hafýza Kartý veya Dahili Hafýzanýn Formatlanmasý ................................. 174
Ses Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi ...................................................................... 175
Tarih ve Saatin Deðiþtirilmesi ...................................................................... 178
Dünya Saati Ayarý ........................................................................................ 180
Ekran Dilinin Deðiþtirilmesi .......................................................................... 182
Fotoðraf Klasör Ýsminin Deðiþtirilmesi.......................................................... 183
USB Baðlantýsý Modunun Deðiþtirilmesi....................................................... 184
Video Çýkýþ Formatýnýn Deðiþtirilmesi........................................................... 185
LCD Ekran Parlaklýðýnýn Ayarlanmasý .......................................................... 186
Güç Tasarrufu Ayarý ..................................................................................... 187
Otomatik Kapanma Ayarý ............................................................................. 188
Kýlavuz Ekran Ayarý ...................................................................................... 189
Fabrika Ayarlarýna Geri Dönülmesi .............................................................. 189
Ek
190
Þehir Listesi ....................................................................................................... 190
Fabrika Ayarlarý ................................................................................................. 191
Opsiyonel Aksesuarlar ..................................................................................... 196
Mesajlar .............................................................................................................. 197
Sorun Giderme .................................................................................................. 199
Temel Özellikler ................................................................................................. 201
GARANTÝ POLÝÇESÝ .......................................................................................... 204
Indeks ................................................................................................................. 209
e_kb449.book  Page 8  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM