Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
89
4
Fotoðraf Çekimi
Kaydedilen piksel ve zoom oraný
Fabrika ayarý olarak, [Dijital Zoom] [O(Açýk)] þeklindedir. Sadece optik zoom 
kullanarak fotoðraf çekmek için, [Dijital Zoom] [P(Kapalý)] konumuna getirilmelidir.
1
Çekim modunda MENU düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[Dijital Zoom] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
[O (Açýk)/P (Kapalý)] seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (
45
kullanýnýz.
4
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Kaydedilen piksel
Optik Zoom mesafesi
Akýllý Zoom
Dijital Zoom Mesafesi
12M
1× - 3×
3,3× - 17,9×
10M
1× - 3×
3,3×
3,9× - 17,9×
7M
1× - 3×
3,3× - 3,9×
4,6× - 17,9×
5M
1× - 3×
3,3× - 4,6×
5,7× - 17,9×
3M
1× - 3×
3,3× - 5,7×
11,4× - 17,9×
1024
1× - 3×
3,3× - 11,4×
13,9× - 17,9×
640
1× - 3×
3,3× - 17,9×
• Akýllý Zoom aþaðýdaki koþullar altýnda mevcut deðildir.
- Dijital Zoom Kapalý olarak ayarlandýðýnda.
- Kaydedilen piksel ayarý 12M olduðunda. (3× optik zoom mevcuttur)
- Digital SR Modu veya Film modu.
• Akýllý Zoom kullanýlarak büyütülen fotoðraf LCD ekranda kaba bir þekilde 
belirebilir. Bu, fotoðrafýn kalitesini etkilemez.
• Film modunda yalnýzca Dijital Zoom mevcuttur. Film modunda Dijital Zoom’u 
kullanmak üzere [A Kayýt Modu] menüsünde Movie SR kýsmýný Kapalý 
olarak ayarlayýnýz. (1 s.109)
Dijital Zoom Ayarý
Dijital Zoom Fonksiyon Ayarýnýn Kaydedilmesi 1s.122
MENU
±0.0
Kayıt Modu
Çıkış
EV Telafisi
Film
Dijital Zoom
Hızlı İzleme
Yüz Önceliği
0.5sn.
0.5
Shake Reduction
e_kb449.book  Page 89  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM