Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
90
4
Fotoðraf Çekimi
Çekim Fonksiyonlarýnýn Ayarlanmasý
Odak Modu
Odak Modu
=
Standart 
(Otomatik odak modu)
Deklanþöre yarýya kadar bastýðýnýzda kamera, otomatik odak 
alanýnda bulunan nesneye odaklanýr. Bu modu, fotoðrafýný 
çekeceðiniz nesne objektiften yaklaþýk olarak 35 cm’den (16 inç) 
uzakta olduðunda kullanýnýz.
q
Makro modu
Bu mod, fotoðrafýný çekeceðiniz nesne, objektife yaklaþýk 
12 cm – 40 cm (4.7 inç – 16 inç) arasýndaki mesafede 
ise kullanýlýr. Deklanþöre yarýya kadar bastýðýnýzda kamera, 
otomatik odak alanýnda bulunan nesneye odaklanýr.
r
Süper Makro modu
Bu mod, fotoðrafýný çekeceðiniz nesne, objektife yaklaþýk 
6 cm – 15 cm (2.3 inç – 5.9 inç) arasýndaki mesafede 
ise kullanýlýr. Deklanþöre yarýya kadar bastýðýnýzda kamera, 
otomatik odak alanýnda bulunan nesneye odaklanýr.
Pan Odak modu
Bu mod, yakýn ve uzak nesnelerin çekimi birlikte yapýldýðýnda 
ya da nesnenin odaklanmasý zor olduðunda kullanýlýr.
s
Sonsuzluk modu
Bu mod, uzak mesafe çekimlerde kullanýlýr.
z
Manuel Odak Mod
Dört-yollu düðme ile odaðý manuel olarak ayarlayýnýz.
Odak Modu ’nun Kaydedilmesi 1s.122
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
e_kb449.book  Page 90  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM