Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
91
4
Fotoðraf Çekimi
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
2
Dört-yollu düðmeye (23) basarak 
odak modunu seçiniz.
3
4 düðmesine basýnýz.
Seçilmiþ olan odak modunda kamera fotoðraf 
çekmeye hazýr durumdadýr.
MF (Manuel Odak) modunda, odak ayarý için resim tam ekranýnýn merkez kýsmýný 
büyütmek üzere 
4 düðmesine basýnýz. Gösterge izlendiði esnada odaðý 
ayarlamak için dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz. 
Dört-yollu düðme (2) : Daha uzaða odaklanýr.
Dört-yollu düðme (3) : Daha yakýna odaklanýr.
Yardýmcý AF ýþýðý
• Otomatik odak modunda düþük ýþýk þartlarýnda yardýmcý AF ýþýðý etkin kýlýnabilir.
• Bu kameranýn yardýmcý AF ýþýðý 1. Sýnýf LED ürünü için belirlenmiþ güvenlik 
standardýna (IEC60825-1) uymaktadýr. Iþýða doðrudan bakýlmasý tehlikeli 
deðildir. Ancak, þaþý þekilde görmenize neden olabileceði için çok yakýn 
mesafeden ýþýk kaynaðýna bakmayýnýz.
• Fabrika ayarý Standart (Otomatik odak) þeklindedir.
• Zoom, Süper Makro modunda tam geniþ-açýda sabitlenir. 
• Odak Modu, Film modunda Standart (Otomatik odak), Makro veya 
Süper Makro olarak ayarlandýðýnda, AF iþlemi bir film çekilmeye 
baþlanmadan hemen önce gerçekleþtirilir. 
Manuel Odak
Tamam
Tamam
OK
Tamam
Focus Mode
Focus Mode
Standard
Standard
Odak Modu
Standart
Ta m a m
Ta m a m
OK
Ta m a m
MENU
.12
.12
0.4
0.4
0.2
0.2
.08
.08
.06
.06
m
m
0.4
0.2
.08
.06
.12
Gösterge
e_kb449.book  Page 91  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM