Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
92
4
Fotoðraf Çekimi
Odak noktasýný belirledikten sonra, odak konumunu 
ayarlamak ve normal çekim ekranýna dönmek 
için
4 düðmesine basýnýz.
Odak konumunu yeniden ayarlamak için dört-yollu 
düðmeye (5) basabilirsiniz.
• Odaklama esnasýnda, hýzlý odaklama için dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.
• Film modunda Manuel Odak kullanýldýðýnda, bir film çekmeye baþlamadan 
hemen önce odaðý ayarlayýnýz. Film çekimi esnasýnda odak ayarlanamaz. 
• Odak Modu ’nu Manuel Odak ’tan baþka bir ayara deðiþtirmek için, 
LCD ekranda gösterge görüntülendiði esnada dört-yollu düðmeye (5) 
iki kere basýnýz. 
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
2
12:00
12:00
2
12:00
e_kb449.book  Page 92  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM