Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
94
4
Fotoðraf Çekimi
1
Çekim modunda dört-yollu 
düðmeye (
4) basýnýz.
2
Flaþ modunu seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
Kamera, seçilen flaþ modunda resim çekmeye 
hazýr durumdadýr.
Flaþ Modu ’nun Kaydedilmesi 1s.122
• Makro modunda flaþýn kullanýmý fotoðrafýn fazla pozlanmasýna neden olabilir. 
• Süper Makro modunda flaþ otomatik olarak Off (Kapalý) olarak ayarlanýr; 
ancak, istenen flaþ modunu seçmeniz hala mümkündür. 
• Süper Makro modunda flaþýn patlamasý, fotoðrafýn alt sol köþesinde renk 
kaymalarýna neden olur. 
• Gece modunda flaþlý resimler çekildiði zaman, obtüratör hýzýnýn daha yavaþ 
olacaðýný aklýnýzda bulundurunuz. 
• Çok yavaþ obtüratör hýzlarý kullanýldýðý zaman (örneðin geceleyin resim 
çekildiði zaman) Shake Reduction fonksiyonu etkili olamayabilir. 
Shake Reduction fonksiyonunu Kapalý olarak ayarlamanýz ve kameranýn 
sarsýlmasýný önlemek üzere kamerayý bir tripod ya da diðer saðlam zeminler 
üzerine sabitlemeniz tavsiye edilmektedir. (1s.110)
Tamam
Tamam
OK
Tamam
Fla
Flaş Modu
 Modu
Otomtik
Otomtik
Flaş Modu
Otomtik
e_kb449.book  Page 94  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM