Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
95
4
Fotoðraf Çekimi
Fotoðraflarýn nasýl kullanýlacaðýna baðlý olarak kaydedilen piksel sayýsýný seçiniz.
Kaydedilen piksel sayýsý ne kadar yüksek olursa, fotoðraf kalitesi o kadar yüksek 
olur ancak dosya boyutu daha büyüktür. Seçilen kalite seviyesi de dosya 
boyutunu etkiler (1s.97).
Kaydediln Piksel Sayýsý
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[Kaydediln Piksel] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir çekme menüsü belirir.
Fotoðraflarýn Kaydediln Piksel Sayýsýnýn Seçilmesi
12M (4000×3000)
10M (3648×2736)
Yüksek-çözünürlük ayarlarýnda fotoðraflarýn yazýcýnýzda baskýsýný 
almak için, A4 ya da daha büyük bir boyutta baský alma, düzenleme 
ve fotoðraflarýn iþlenmesi
7M (3072×2304)
5M (2592×1944)
Posta kartý boyutunda baský almak için
Websitelerinde fotoðraf olarak kullanmak üzere veya e-postalara 
fotoðraflar eklemek için
3M (2048×1536)
1024 (1024×768)
640 (640×480)
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
3 düðmesi
Deklanþör düðmesi
Berrak, Ýyi
MENU
AWB
12
M
AUTO 800
Kayıt Modu
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
e_kb449.book  Page 95  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM