Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
96
4
Fotoðraf Çekimi
4
Kaydedilen piksel sayýsýný deðiþtirmek 
için dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
Seçilmiþ olan kaydedilen piksel deðeri için çekim 
sayýsý belirir.
5
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
• Daha geniþ bir boyut seçilirse baský esnasýnda berrak bir fotoðraf ortaya çýkar.
• Kamera kapatýldýðý zaman Kaydediln Piksel ayarý saklanýr.
• Akýllý Zoom mesafesi, seçilen kaydedilen piksel ayarýna göre deðiþiklik 
gösterir. (1s.89)
Fotoðraflarýn Görüntü Boyutu ve Kalitesi 1s.26
AWB
Auto
MENU
OK
Tamam
Kayıt Modu
İptal
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
5
M
3
M
1024
640
Kopyalar
109
7
M
10
M
12
M
e_kb449.book  Page 96  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM