Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
97
4
Fotoðraf Çekimi
Fotoðraflarýn nasýl kullanýlacaðýna baðlý olarak fotoðraflar için kaliteyi 
(veri sýkýþtýrma oraný) seçiniz.
E ne kadar fazla olursa, fotoðraf kalitesi o kadar yüksek ancak fotoðraf boyutu 
o kadar büyük olur. Seçilen kaydedilen piksel ayarý fotoðraf dosyasýnýn boyutunu 
da etkiler (1s.95).
Kalite Seviyeleri
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[Kalite Seviyesi] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir çekme menüsü belirir.
4
Kalite seviyesini deðiþtirmek için 
dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
Seçilmiþ olan kalite seviyesi için çekim sayýsý 
belirir.
5
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Fotoðraflarýn Kalite Seviyesi ’nin Seçilmesi
C
En iyi
En düþük sýkýþtýrma oraný. Fotoðraf baskýsý için uygun.
D
Daha iyi
Standart sýkýþtýrma oraný. Fotoðrafý bilgisayar ekranýnda 
görüntülemek için uygun.
E
Ýyi
En yüksek sýkýþtýrma oraný. E-mail’lere eklemek ya da websitesi 
oluþturmak için uygundur.
Kamera kapatýldýðý zaman Kalite Seviyesi ayarý saklanýr.
Fotoðraflarýn Görüntü Boyutu ve Kalitesi 1s.26
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
3 düðmesi
MENU
AWB
12
M
AUTO 800
Kayıt Modu
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
MENU
OK
Tamam
AUTO 800
Kayıt Modu
İptal
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
Kopyalar
109
e_kb449.book  Page 97  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM