Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
98
4
Fotoðraf Çekimi
Çekim yerinin ýþýk koþullarý resimlerin genel renk tonunu etkiler. Nesnenin doðal 
renklerini üretmek üzere beyaz dengesini ayarlayýnýz.
Beyaz Dengesi
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[Beyaz Dengesi] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.
3
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Beyaz Dengesi ekraný belirir.
4
Dört-yollu düðmeyi (23) kullanarak 
ayarý deðiþtiriniz.
Beyaz Dengesi
F
Otomatik
Kamera bayaz dengesini otomatik olarak ayarlar.
G
Gün Iþýðý
Gün ýþýðýnda fotoðraf çekerken bu modu kullanýnýz.
H
Gölge
Dýþarýda gölgede fotoðraf çekerken bu modu kullanýnýz.
I
Tungsten Iþýk
Elektrikli veya tungsten lamba ýþýðýnda fotoðraf çekerken 
bu modu kullanýnýz.
J
Floresan Iþýk
Floresan lamba ýþýðýnda fotoðraf çekerken bu modu kullanýnýz.
K
Manuel
Beyaz dengesini manuel olarak ayarlar. Renkleri daha belirgin 
bir biçimde üretmek için veya karýþýk ýþýk kaynaklarýnýn olduðu 
çekim koþullarýnda bu modu kullanýnýz.
Eðer beyaz dengesi AWB (Otomatik) olarak ayarlý iken çekilen resimlerin renk 
dengesinden memnun deðilseniz baþka bir beyaz dengesi ayarlayýnýz. 
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
3 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
Beyaz Dengesi
AWB
AWB Auto
Auto
Tamam
Tamam
AWB Otomtik
OK
Tamam
MENU
İptal
İptal
e_kb449.book  Page 98  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM