Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
9
1
Välj startmenyn på skrivbordet.
2
Välj [Alla program] - [PENTAX 
Digital Camera Utility] - [PENTAX 
REMOTE Assistant 3].
PENTAX REMOTE Assistant 3 
startar och huvudfönstret visas.
 
Avsluta PENTAX REMOTE Assistant 3
Välj [Exit] (Avsluta) på [File]-menyn (Arkiv) i huvudfönstret.
1
Dubbelklicka på [PENTAX Digital Camera Utility]-mappen 
i [Program] på hårddisken.
2
Dubbelklicka på ikonen 
[PENTAX REMOTE Assistant 3].
PENTAX REMOTE Assistant 3 
startar och huvudfönstret visas.
Starta PENTAX REMOTE Assistant 3
Windows
Du kan spara inställningarna i dialogrutorna [USER mode settings] (Inställningar 
i USER-läge) och [Custom Setting] (Anpassa inställningar) i datorn. Spara 
inställningarna om så behövs innan du avslutar PENTAX REMOTE Assistant 3. 
(s.43, s.45)
Macintosh
e_kb442_ra.book  Page 9  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM