Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
10
 
Avsluta PENTAX REMOTE Assistant 3
Välj [Quit PENTAX REMOTE Assistant 3] (Avsluta PENTAX REMOTE 
Assistant 3) på menyn [PENTAX REMOTE Assistant 3] i menyfältet 
på skrivbordet.
Välj [PENTAX REMOTE Assistant] J [PENTAX REMOTE Assistant 3] 
på menyn [Tools] (Verktyg) i PENTAX PHOTO Browser 3-fönstret.
Du kan också klicka på 
 i menyfältet i PENTAX PHOTO Browser 3-fönstret 
och välja [PENTAX REMOTE Assistant 3] på menyn.
PENTAX REMOTE Assistant 3 startar och huvudfönstret visas.
Du kan spara inställningarna i dialogrutorna [USER mode settings] (Inställningar 
i USER-läge) och [Custom Setting] (Anpassa inställningar) i datorn. Spara 
inställningarna om så behövs innan du avslutar PENTAX REMOTE Assistant 3. 
(s.43, s.45)
Starta från PENTAX PHOTO Browser 3
• Om PENTAX REMOTE Assistant 3 inte är korrekt installerat, finns inte [PENTAX 
REMOTE Assistant] och kan inte väljas på menyn [Tools] (Verktyg) i PENTAX 
PHOTO Browser 3-fönstret. Installera i så fall om PENTAX REMOTE Assistant 3.
• Om du använder digitala systemkameran w och PENTAX REMOTE 
Assistant (Ver. 1) för w är korrekt installerat, kan du starta och köra 
programmet från PENTAX PHOTO Browser 3. (Välj [PENTAX REMOTE Assistant] 
på menyn [Tools] (Verktyg) eller klicka på 
 i menyfältet och välj [PENTAX 
REMOTE Assistant]. PENTAX REMOTE Assistant Ver. 1 kan bara användas 
tillsammans med w.
• Klicka på 
 i menyfältet för att starta den version som valdes på menyn.
e_kb442_ra.book  Page 10  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM