Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
13
Bilden som tagits med PENTAX REMOTE Assistant 3 visas i den virtuella 
sökaren.
Fjärravtryckarknappen för fotografering med PENTAX REMOTE Assistant 3 
visas också i den virtuella sökaren. (s.28)
Följande fotograferingsinformation kan också visas.
Virtuell sökare
Ram för fokusområde
När man trycker på fokusområdeknappen blir fokusom-
råderamen grå. Dessutom kan du, när fokuspunktratten 
står på j, ställa in autofokusområdet med musen.
AF-punkten lyser röd när skärpan är inställd.
Histogram
När man trycker på histogramknappen visas ett histogram 
för den bild som visas i sökaren.
Fotograferingsinformation 
i sökaren
Här visas samma fotograferingsinformation som visas 
i sökaren på den anslutna kameran.
Förbockade bilder
Visar eller döljer rutan med förbockade bilder.
Den virtuella sökaren kan kopplas loss från huvudfönstret. (Välj [Separate screen 
display] (Visa separat) på menyn [View] (Visa).) (s.15)
Fokusområderam
 (AF-punkt)
Fokusområde-
knapp
Histogramknapp
Fjärravtryckare
Tagna bilder
Fotograferingsinformation i sökaren
e_kb442_ra.book  Page 13  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM