Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
15
Detta utför funktioner eller inför olika inställningar i PENTAX REMOTE 
Assistant 3.
På Macintosh visas menyfältet längst upp på skrivbordet.
Menyfält
[File]-menyn (Arkiv)
Single shot mode
(Enbildstagning)
PENTAX REMOTE Assistant 3 tar en bild i taget och sparar 
den på en angiven plats. (s.26)
Buffer select mode 
(Bufferfunktion)
PENTAX REMOTE Assistant 3 tar flera bilder och sparar dem 
tillsammans eller sparar endast specificerade bilder. (s.26)
Auto save mode 
(Spara automatiskt)
Bilden som tagits med PENTAX REMOTE Assistant 3 sparas 
automatiskt på en angiven plats. (s.26)
Välj [Options] (Alternativ) på menyn [Tools] (Verktyg) och ange 
plats att spara på. (s.51)
Disconnect 
(Koppla från)
Kopplar från kameran och stänger huvudfönstret.
Exit (Avsluta)
Kopplar från alla anslutna kameror och avslutar PENTAX 
REMOTE Assistant 3. (s.9)
[View]-menyn (Visa)
Detailed viewfinder 
display (Visa utförlig 
sökarinformation)
En utförlig version av den virtuella sökaren visas 
i huvudfönstret. Här finns virtuella sökaren, 
fokusområdesknappen och histogramknappen. (s.13)
Simple viewfinder 
display (Förenklad 
sökare)
En förenklad version av den virtuella sökaren visas 
i huvudfönstret. Här finns endast fotograferingsinformationen 
i sökaren, inte virtuella sökarbilden, fokusområdesknappen 
eller histogramknappen. (s.13)
Separate screen 
display (Separat 
visning)
Kopplar loss virtuella sökarfönstret från huvudfönstret. Det ger 
huvudfönstret samma utseende som när du väljer [Simple 
viewfinder display] (Förenklad sökare) på menyn [View] (Visa). 
Virtuella sökaren kan kopplas loss när du valt [Detailed 
viewfinder display] (Visa utförlig sökarinformation).
Toolbar (Verktygsfält) Visar/döljer verktygsfältet. (s.17)
Status bar (Statusfält) Visar/döljer statusfältet. (s.14)
Shooting Conditions 
(Fotograferings-
betingelser)
Visar/döljer dialogrutan [Shooting Conditions] 
(Fotograferingsbetingelser). (s.30)
Switch body 
(Växla kamerahus)
På undermenyn kan du välja vilken kamera som ska styras 
från PENTAX REMOTE Assistant 3 när du har flera kameror 
anslutna till datorn. (s.20)
Arrange windows 
(Ordna fönster)
Ordnar alla öppna fönster.
e_kb442_ra.book  Page 15  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM