Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
16
Menyn [Camera] (Kamera)
Shutter release 
(Utlös slutare)
Utlöser slutaren i kameran. Slutaren utlöses efter 
inställningarna i PENTAX REMOTE Assistant 3.
Du kan ställa in slutarlåsfunktionen i dialogrutan [Options] 
när du valt exponeringsfunktionen p (B-läge) eller 
frammatningsfunktionen j (seriebildtagning). (s.53)
AF execution 
(Aktivera 
autofokusering)
Sätter igång autofokuseringen i kameran.
AE lock 
(Exponeringslås)
Låser/frigör exponeringslåset i kameran.
Green Button 
(Grön knapp)
Fungerar som gröna knappen på kameran med aktuella 
inställningar.
Measure manual 
white balance (Mät 
vitbalansen manuellt)
Tar fram dialogrutan [Measure manual white balance] 
(Mät vitbalansen manuellt). (s.48)
Set-up (Inställning)
Tar fram dialogrutan [Set-up] (Inställningar). (s.40)
Date Adjust 
(Datuminställning)
Tar fram dialogrutan [Date Adjust] (Datuminställning). (s.40)
USER mode settings 
(Inställningar för 
USER-funktion)
Tar fram dialogrutan [USER mode settings] (Inställningar 
för USER-funktion). (s.43)
Custom Setting 
(Specialinställningar)
Tar fram dialogrutan [Custom Setting] (Specialinställningar). 
(s.45)
Menyn [Tools] (Verktyg)
Expanded shooting 
(Utökad fotografering)
Aktiverar [Interval/Timer shooting] (Intervall-/fördröjd fotografering) 
och [Bulb timer] (B-läge) från undermenyn. (s.34) (s.36)
Synchronous shooting 
(Synkron 
fotografering)
Aktiverar synkroniserad fotografering för alla kamerorna.
Set body number 
(Ange 
kamerahusnummer)
Tar fram dialogrutan [Set body number] 
(Ange kamerahusnummer). (s.21)
Options (Alternativ)
Tar fram dialogrutan [Options] (Alternativ). (s.51)
Menyn [Help] (Hjälp)
PENTAX REMOTE 
Assistant Help (Hjälp 
för PENTAX REMOTE 
Assistant)
Tar fram hjälpfönstret.
About PENTAX 
REMOTE Assistant
Visar versioninformation för PENTAX REMOTE Assistant 3.
e_kb442_ra.book  Page 16  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM