Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
21
Använd dialogrutan [Set body number] (Ange kamerahusnummer) för att 
ändra husnummer på kamerorna och i vilken ordning som husnumren visas 
på undermenyn [Switch body] (Växla kamerahus) på menyn [View] (Visa).
Välj [Set body number] (Ange kamerahusnummer) på menyn [Tools] (Verktyg) 
för att få fram dialogrutan [Set body number] (Ange kamerahusnummer).
Husnumren på inkopplade kameror visas i listrutan i samma ordning som på 
undermenyn [Switch body] (Växla kamerahusnummer) på menyn [View] (Visa). 
(Kameror som har tilldelats ett nummer men som inte är inkopplade visas som 
[-----].) Kameran med husnummer [#01] betecknas som huvudkamera.
När du väljer en kamera i listan visas modellnamnet på kameran och 
objektivbeteckningen i området under listrutan.
När du markerat en kamera i listan och klickar på [Confirm] (Bekräfta) tänds 
självutlösarlampan på den valda kameran. Du ser att det är rätt kamera och 
att den svarar.
Dialogrutan [Set Body Number] (Ange husnummer)
Bekräfta kameraval
e_kb442_ra.book  Page 21  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM