Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
22
Markera en kamera i listan och klicka på [Move Up] (Flytta upp) eller [Move 
Down] (Flytta ner). Husnumret för kameran ändras efter dess placering i listan.
Klicka på [OK] så att ändringarna sparas och införs på undermenyn [Switch 
body] (Växla kamerahus) på menyn [View] (Visa).
Sortera listan [Switch Body] (Växla kamerahus)
• Klickar du på [Cancel] (Avbryt) stängs dialogrutan utan att ändringarna sparas.
• Angivna husnummer sparas och samma kameror tilldelas numren nästa gång de 
kopplas in på datorn. När en ny kamera ansluts och meddelandet ”The same 
body number already exists. A temporary number will be set and the body number 
dialog box will be displayed”. (”Samma husnummer finns redan. Ett temporärt 
nummer tilldelas kameran och husnummerdialogen startas”) visas, så tilldelas 
kameran ett husnummer automatiskt. Bekräfta i dessa fall husnumret i dialogrutan 
[Set body number] (Ange kamerahusnummer) eller ställ in ett nytt vid behov.
e_kb442_ra.book  Page 22  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM