Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
23
Fotografering
I detta avsnitt beskrivs hur man fotograferar med PENTAX REMOTE Assistant 3. 
Studera avsnitten Förbereda fotografering och Spara-funktioner nedan innan 
du börjar fotografera med PENTAX REMOTE Assistant.
Gör förberedelserna och åtgärderna nedan förutom att koppla in kameran 
till datorn innan du börjar fotografera med PENTAX REMOTE Assistant 3.
Följande inställningar måste göras med rattar och knappar på kameran och 
kan inte göras från PENTAX REMOTE Assistant 3. Gör inställningarna innan 
du börjar ta bilder.
Förbereda fotografering
Kamerainställningar
Exponerings-
funktion
Välj med 
funktionsknappen 
(A).
Ljusmätning
Välj med 
mätfunktionsarmen 
(B).
(A)
(B)
e_kb442_ra.book  Page 23  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM