Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
32
Extended Bracket 
(Utökad 
alternativ-
exponering)
Du kan ändra denna inställning när någon annan fotograferingsfunktion 
än B (Grön) är vald.
Anger typ av alternativexponering och stegintervall.
De val som finns för alternativexponering är [White Balance] 
(Vitbalans), [Sharpness], (Skärpa), [Saturation], (Färgmättnad) 
[Contrast] (Kontrast) och [Hue] (Färgton). [Hue] (Färgton) kan bara 
väljas för u och [Saturation] (Färgmättnad) och [Hue] 
(Färgton) kan inte väljas när bildtonen [Monochrome] (Monokrom) 
är inställd.
Stegintervallen varierar beroende på vilken PENTAX-kamera som 
är inkopplad.
Expand Dynamic 
Range 
(Expandera 
dynamikområdet)
Välj [D-Range] (D-område) när u är ansluten så aktiveras 
bearbetning med brett dynamikområde.
Sensitivity 
(Känslighet)
Du kan ställa in [AUTO] eller mellan [100] och [3200] (eller upp till 
6400 beroende på inställningen som gjorts i dialogrutan [Custom 
Setting] (Specialinställningar)). Du kan bara välja upp till 1600 om 
fotograferingsfunktion p (B-läge) är vald eller om q är 
inkopplad, och du kan bara välja [AUTO] när fotograferingsfunktion 
L
 (Bländar- och Tidsautomatik)är vald.
När du valt a (Hypermanuell), p (B-läge) eller M (X-synk för blixt) 
kan du inte välja [AUTO]-känslighet.
Alternativen på menyn [Sensitivity] (Känslighet) är olika beroende 
på inställningen av [Exposure Mode] (Exponeringsfunktion) och 
[Sensitivity Steps] (Känslighetssteg) i dialogrutan [Custom Setting] 
(Specialinställningar).
När den är inställd på [AUTO] kan du ange övre och undre 
gränserna för det automatiska korrigeringsområdet.
Color Space 
(Färgrymd)
Du kan välja mellan [sRGB] och [AdobeRGB].
Inställningen kan inte ändras när q är inkopplad och den 
anpassade inställningen är inställd på [Off] (Av).
White Balance 
(Vitbalans)
Inställningen kan ändras.
När färgtemperaturen är angiven kan du välja färgtemperatur i listan.
Du kan också finjustera GM- och BA-kompensationen. Välj [Enabled] 
(Aktiverad) för [Fine tune when AWB] (Finjustera vid automatisk 
vitbalans) i dialogrutan [Custom Setting] (Specialinställningar) om du 
vill finjustera vitbalansen när den är inställd på Auto.
Image Tone 
(Bildton)
Inställningen kan ändras.
Med u inkopplad väljer du mellan [Bright] (Ljus), [Natural] 
(Naturell), [Portrait] (Porträtt), [Landscape] (Landskap), [Vibrant] 
(Livfulla) och [Monochrome] (Monokrom). Om du väljer [Monochrome] 
aktiveras [Toning] (Toning) och [Filter Effect] (Filtereffekt) i stället 
för [Saturation] (Färgmättnad) och [Hue] (Färgton).
Välj [Bright] (Ljus) eller [Natural] (Naturlig) när q är inkopplad.
Saturation 
(Färgmättnad)
Inställningen kan ändras (utom om du valt [Monochrome] (Monokrom) 
för [Image Tone] (Bildton)).
Antalet tillgängliga nivåer beror på vilken kamera som är inkopplad.
Hue (Färgton)
Inställningen kan ändras när u är inkopplad (utom om du 
har valt [Image Tone] (Bildton) [Monochrome] (Monokrom)).
e_kb442_ra.book  Page 32  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM