Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
34
Utökad fotografering – intervalltagning/
fördröjd tagning
I detta avsnitt beskrivs inställningar och hur man tar bilder med tidsintervall 
och fördröjning.
Du kan använda intervalltagning för att ta flera bilder med ett angivet 
tidsmellanrum och tidsfördröjning för att börja fotograferingen vid en given 
tidpunkt.
Klicka på [Start] för att börja fotograferingen med gjorda inställningar 
för intervall-/tidsfördröjning.
Klicka på [Cancel] (Avbryt) eller på 
 i övre högra hörnet på dialogrutan 
för att avbryta.
Välj [Interval/Timer shooting] (Utökad fotografering) 
→ [Interval/Timer shooting] 
(Intervall-/fördröjd tagning) på menyn [Tools] (Verktyg).
Intervalltagning/fördröjd tagning
Om någon bild inte kunde tas på grund av skärpan inte kunde ställas in i AF-S-läge 
eller av någon annan orsak anges detta i [Number of failed frame(s)] (Antal 
misslyckade rutor) när intervalltagningen är avslutad.
Ta fram dialogrutan [Interval/Timer shooting] 
(Intervall-/fördröjd tagning)
e_kb442_ra.book  Page 34  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM