Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
36
Utökad fotografering – B-läge med 
fördröjning
I detta avsnitt beskrivs hur man använder B-läge med fördröjning.
Du kan använda B-läge med fördröjning för att ta flera bilder med ett bestämt 
mellanrum och lång exponeringstid.
Det finns två B-lägen: [With one body] (Med ett kamerahus) för fotografering 
med en kamera och [With multiple bodies] (Med flera kamerahus) för 
fotografering med flera kameror.
Med funktionen [With one body] (Med ett kamerahus) kan du skapa en överlagrad 
kompositbild av flera bilder.
Klicka på [Start] på fliken [With one body] (Med ett kamerahus) så startar 
B-lägefotografering med vald kamera.
Klicka på [Start] på fliken [With multiple bodies] (Med flera kamerahus) 
så startar B-lägesfotografering med alla inkopplade kameror.
Klicka på [Cancel] (Avbryt) eller på 
 i övre högra hörnet på dialogrutan 
för att avbryta.
B-läge
• [Synchronous shooting] (Synkron fotografering) är inaktiverad vid B-lägesfotografering 
med [With one body] (Med ett kamerahus). När flera kameror är inkopplade till 
dator tar bara den aktiva kameran bilder även om du valt [Synchronous shooting] 
(Synkron fotografering) för önskad kamera.
• När [With multiple bodies] (Med flera kamerahus) är valt är B-lägesfotografering 
aktiverad för alla kameror som är inkopplade till datorn. Det går inte att ange att 
bara några kameror ska använda funktionen.
• För att ta bilder med [With multiple bodies] (Med flera kamerahus) måste 
exponeringsläge p (B-läge) ställas in på alla inkopplade kameror.
e_kb442_ra.book  Page 36  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM