Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
37
Välj [Expanded shooting] (Utökad fotografering) och [Bulb timer] (B-läge med 
fördröjning) på menyn [Tools] (Verktyg).
Anger fördröjningen tills fotograferingen startar efter att du klickat på [Start].
Du kan ange från 0 sekunder till 12 timmar, 0 minuter och 0 sekunder.
Anger tidsintervallet mellan bilderna när [Number of shots] (Antal bilder) 
när du valt [2] eller fler bilder.
Du kan ställa in från 0 sekunder till 60 minuter och 0 sekunder.
Ta fram dialogrutan [Bulb Timer] (B-läge med 
fördröjning)
Time Delay (Fördröjning)
Interval (Intervall)
Om du valt [On] (På) för [Noise Reduction] (Brusreducering) i dialogrutan [Custom 
Setting] (Specialinställningar) tas inte nästa bild förrän aktuell bild bearbetats klart. 
Verkligt tidsintervall kan därför bli längre än vad som angetts i [Interval] (Intervall).
e_kb442_ra.book  Page 37  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM