Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
52
Anger inställningarna för var filen sparas och hur den namnges när funktionen 
autospara används.
Klicka på [Browse] (Bläddra) och välj en målmapp i datorns mappträd. Du kan 
också skapa en ny mapp.
Med funktionen autospara sparas filerna med ett ordningsnummer utifrån 
inställningarna nedan.
Aktuell inställning visas i [Sample:] (Exemplet:) nedan.
Inställning för autospara
Ställa in målmapp
Ställa in filnamngivningsregler
Base file name 
(Grundnamn)
Anger den teckensträng som används som bas i filnamnet.
Skriv in en teckensträng.
Number of digits 
(Antal siffror)
Anger antalet siffror I filnamnet.
Add body No. to file name 
(Lägg till kamerahusnumret 
till filnamnet)
Bock för detta alternativ om du vill lägga till ett tvåsiffrigt 
kamerahusnummer i början av filnamnet.
Use subfolder(s) 
(Använd undermapp(ar))
Bocka för detta alternativ så sparas bilderna per kamera 
genom att undermappar märkta med kamerahusnumret 
skapas i målmappen.
e_kb442_ra.book  Page 52  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM