Pentax K20D Operating Guide (sv)

Download
54
Meddelanden
I detta avsnitt förklaras de meddelanden som visas från PENTAX REMOTE 
Assistant.
Meddelande
Beskrivning
The same body number 
already exists. A temporary 
number will be set and the 
body number dialog box 
will be displayed. 
(Kamerahusnumret finns 
redan. Kameran tilldelas 
ett temporärt nummer och 
dialogrutan för inställning 
av kamerahusnummer 
visas.)
Meddelandet visas när en kamera har ett nummer som 
redan finns när programmet startas eller när kameran 
ansluts till datorn.
Klicka på [OK] så att dialogrutan [Set body number] 
(Ange kamerahusnummer) och ändra numret.
Unable to focus. The 
picture was not taken. 
(Det gick inte att ställa in 
skärpan. Ingen bild togs)
Meddelandet visas när fokusmetoden AF.S är vald och 
skärpan inte kunde ställas in och det inte gick att utlösa 
avtryckaren.
Välj [AF execution] (Aktivera autofokus) så att kameran 
kan ställa in skärpan på motivet eller ställ in skärpan 
manuellt och aktivera sedan fjärravtryckaren igen.
The built-in flash is not fully 
charged. The shutter 
cannot be released. 
(Den inbyggda blixten är 
inte helt laddad. Slutaren 
kan inte utlösas.)
Meddelandet visas vid seriebildtagning eller 
intervalltagning och slutaren inte kan utlösas eftersom 
blixten håller på att laddas upp.
Välj [On] (På) för [Release when charging] (Frigör vid 
uppladdning) i fönstret [Custom Setting] 
(Specialinställningar) eller se till att blixten ges tid för 
uppladdning.
The shutter cannot be 
released. (Slutaren kan 
inte utlösas.)
Meddelandet visas när slutaren inte kan utlösas av 
andra orsaker än att kameran inte kan ställa in skärpan 
eller att blixten inte är helt uppladdad.
Kontrollera inställningarna i kameran och i PENTAX 
REMOTE Assistant.
Camera #XX was 
disconnected. (Kamera nr. 
XX kopplades bort.)
Meddelandet visas när en inkopplad kamera tappar 
kontakten.
Kontrollera USB-kabeln och strömmen till kameran.
The camera buffer memory 
will be cleared. OK? 
(Buffertminnet i kameran 
kommer att tömmas. OK?)
Meddelandet visas i läge buffertlagring när du försöker 
välja någon annan metod att spara och det finns bilder 
kvar i kamerans buffertminne.
Klicka på [OK] så rensas minnet i kameran och bilderna 
raderas.
e_kb442_ra.book  Page 54  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM