Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
180
Op
na
me-i
nst
elli
nge
n
5
Beschikbare bewerkingen
4
Druk op de M knop. 
Het scherm om de parameters aan te passen verschijnt. 
5
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
om een parameter te selecteren 
en de vierwegbesturing (45) 
om de waarde te wijzigen. 
Druk op de d knop voor het resetten 
van de correctiewaarde naar 
de standaardinstelling.
6
Druk op de 4 knop. 
Opnieuw verschijnt het scherm dat werd weergegeven in stap 3. 
7
Druk op de 4 knop. 
U keert terug naar het bedieningspaneel. 
M
-knop
Het scherm om de parameters aan te passen wordt 
getoond.
m
-knop
Opslaan van het achtergrond beeld (alleen als gegevens 
beschikbaar zijn). 
V
/Y-knop. Gebruikt Digitaal voorbeeld om een voorbeeld te tonen 
van het achtergrondbeeld met het toegepaste filtereffect 
(alleen bij opnamen met de zoeker).
• U kunt tevens de instellingen wijzigen in het [A Opnamemodus 1] menu. 
• Selecteer [Geen filter] in Stap 3 om het fotograferen met een digitale filter te 
beëindigen. 
• U kunt na de opname ook digitale filtereffecten toepassen in de 
weergavestand op JPEG/RAW-opnamen. (p.212)
• [Schaduwniveau] voor de Toy Camera filter en de schakeringsfilter kan niet 
worden gecontroleerd met Live View.
MENU
OK
Annul.
Annul.
Schaduwniveau
Schaduwniveau
OK
OK
Voorbeeld
Voorbeeld
K-30_OPM_DUT.book  Page 180  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM